Gebruiksvoorwaarden – F. Andringa, Huisarts – Zaltbommel

Huisartspraktijk F. Andringa

De praktijk bevindt zich in een oud pand in het centrum van het mooie Zaltbommel.
Kenmerkend voor de praktijk is laagdrempeligheid.  Er vindt geen triage plaats dit betekent dat u zelf bepaalt of u een afspraak bij de dokter maakt of advies hierover vraagt aan de assistente.

Op deze site vindt u informatie over de praktijk en algemene medische informatie. Via het patiëntenportaal kunt u medicatie herhalen, een afspraak maken en is er gelegenheid voor een zogenaamd  e-consult.

Coronavirus

Voor recente medische informatie zie de website van thuisarts.nl.

Ivm de uitbraak van het Coronavirus is onze werkwijze veranderd. Allereerst zal de assistente aan de telefoon vragen naar de reden van contact Om te voorkomen dat besmetting via de praktijk plaats vindt zijn er maar 3 plaatsen in de wachtkamer en wordt het spreekuur ruimer gepland. Wij willen daarom vragen niet te vroeg te komen en alleen met begeleiding als dat voor u belangrijk is.
Ook willen wij u verzoeken indien U luchtwegklachten heeft maar een afspraak heeft voor een andere
klacht dit te melden.

Voor algemene vragen kunt terecht op de website van het RIVM of de GGD of het landelijk publieksnummer 0800-1351.

Gebruiksvoorwaarden

De website wordt u aangeboden door F. Andringa, Huisarts. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van F. Andringa, Huisarts via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website

1.1
Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door F. Andringa, Huisarts is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.
1.2
Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. F. Andringa, Huisarts mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij F. Andringa, Huisarts heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.3
Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan F. Andringa, Huisarts u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.
1.4
F. Andringa, Huisarts behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.
1.5
De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met F. Andringa, Huisarts.
1.6
Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van F. Andringa, Huisarts voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1
Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
2.2
Indien F. Andringa, Huisarts constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag F. Andringa, Huisarts zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan F. Andringa, Huisarts zonder waarschuwing ingrijpen.
2.3
Indien naar het oordeel van F. Andringa, Huisarts hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van F. Andringa, Huisarts of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is F. Andringa, Huisarts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.4
F. Andringa, Huisarts is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is F. Andringa, Huisarts gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.5
F. Andringa, Huisarts behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1
F. Andringa, Huisarts onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal F. Andringa, Huisarts dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
3.2
F. Andringa, Huisarts mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1
De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van F. Andringa, Huisarts of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van F. Andringa, Huisarts, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Duur en opzegging

5.1
Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met F. Andringa, Huisarts aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
5.2
U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan F. Andringa, Huisarts.
5.3
F. Andringa, Huisarts is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

6.1
F. Andringa, Huisarts mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
6.2
F. Andringa, Huisarts zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
6.3
Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
7.2
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin F. Andringa, Huisarts gevestigd is.
7.3
Indien u een eConsult of herhaalrecept aanvraagt via F. Andringa, Huisarts is daarop de Richtlijn online arts- patient contact 2007 van toepassing. U kunt deze richtlijn op aanvraag inzien, of downloaden via de website van KNMG.
7.4
ndien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
7.5
F. Andringa, Huisarts is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
7.6
Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door F. Andringa, Huisarts schriftelijk zijn aanvaard.
7.7
Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.